Novinky

Prázdninový provoz MŠ

30.04.2020 12:56

 

Mateřská škola bude v době prázdnin uzavřena 

 

od 13.7.2020 do 16.8.2020.

 

rozhodnutí o přerušení a omezení provozu MŠ (2).doc (12,5 kB)

Rozhodnutí o přerušení a omezení provozu a stanovení úplaty za měsíc duben a květen

07.05.2020 13:36

Rozhodnutí o přerušení a omezení provozu  a stanovení úplaty za měsíc duben a květen.

 

rozhodnutí o přerušení a omezení provozu MŠ - covid19 (1).doc (29 kB)

 

Prázdninový provoz - platba

25.06.2020 13:19

Úplata MŠ a stravné za prázdninový provoz se bude vybírat v pondělí 29.6. 2020 od 7 do 12 hodin.

Prázdninový provoz - organizace

25.06.2020 13:25
V měsících červenci a srpnu budou oddělení spojena. Provoz bude zajištěn v oddělení Berušek.

Pokyny ředitelky k provozu školy do konce školního roku 2019/2020

05.07.2020 08:29

Pokyn ředitelky k provozu školy do konce školního roku 2019/2020

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s obnovením provozu, které se s ohledem na vývoj situace ohledně pandemie COVID-19 mohou měnit.

 

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT

b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m

 

II. Organizace provozu

 1. Provoz mateřské školy bude obnoven dne 25. 5. 2020

 2. Provoz mateřské školy bude od 6:15 do 16:00

 3. Nástup do mateřské školy do 8:00

 4. Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12:00 do 12:30

od 14:30 do 16:00

Zákonní zástupci, kteří mají možnost, si budou děti vyzvedávat po obědě

(nepracující rodiče, rodiče na RD, případně rodiče na home office).

 1. Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.

 2. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Jedná-li se o alergii, je nutné doložit lékařskou zprávu. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 3. Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření bude muset škola informovat spádovou hygienickou stanici.

 4. Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

 5. Z hygienických důvodů budou mít děti k dispozici během dne v mateřské škole omezený počet hraček a pomůcek.

 

III. Předávání dětí

 1. Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole.

 2. Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě v objektu.

 3. Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě na školní zahradě.

 4. Doprovázející osoba je povinna poučit své dítě, aby si před vstupem do třídy řádně umylo ruce, doprovázející osoba nevstupuje do umývárny ani do třídy MŠ a vyčká, až učitelka zkontroluje zdravotní stav dítěte. Ve škole bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se dítě jeví, že není zcela zdravé.

 

 

 

IV. Hygienická opatření

 1. Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

 2. Vstup do areálu MŠ bude omezen. Do pavilonu oddělení Sluníček bude příchod a odchod hlavní brankou, do pavilonu oddělení Berušek bude příchod a odchod zadní bránou u myslivecké klubovny.

 3. Při vstupu do budovy budou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou. Doprovázející osoby jsou povinny před vstupem do budovy MŠ provést dezinfekci rukou.

 4. Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

 5. Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté x špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy minimálně 2 čisté roušky (pro případ jejich nutného použití během dne), které budou podepsané. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit, sundají si ji při příchodu.

 6. Do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba. Do šatny mohou vstupovat pouze 2 děti z daného oddělení, každé s jednou doprovázející osobou.

 7. Při vyzvedávání dítěte smí do mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.

Do šatny mohou vstupovat pouze 2 děti z daného oddělení, každé s jednou doprovázející osobou.

 1. Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál /objekt mateřské školy.

 

V. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

 2. Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.

 3. Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

 

VI. Stravování

a) Školní stravování bude v běžné podobě.

b) Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

c) Sladkosti přinesené v případě svátků a narozenin nejsou povolené.

 

VII. Omezení vstupu cizích osob do školy

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a děti mateřské školy

b) doprovázející osoby

c) kontrolní orgány

d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

 

                                                                                  Ilona Čeřovská

ředitelka mateřské školy

 

Čestné prohlášení pro rodiče - COVID-19.docx (17083)